Software

U mogućnosti smo da Vam ponudimo računarske programe za vođenje poslovanja firme koji se sastoji iz sledećih glavnih modula:

  1. Finansijsko knjigovodstvo kojim je obuhvaćeno kontiranje, vođenje glavne knjige, vođenje knjigovodstva kupaca i dobavljača, zatim dobijanje osnovnih finansijskih izvaštaja kao što su dnevnik knjiženja, finansijske kartice, zaključni listovi po klasi 1,2,3 i po punoj analitici, sintetička analitika, izvodi otvorenih stavki, analitičke kartice kupaca i dobavljača, nenaplaćena potraživanja kupaca, salda konta itd. U okviru finansijskog knjigovodstva se nalaze i poreske evidencije, kao što su: KEPU knjiga, Knjiga primljenih računa (KPR) i knjiga izdatih računa (KIR), sa potrebnim pregledima i evidencijama i popunjavanjem podataka u obrazac PPPDV.
  2. Robno poslovanje kojim su obuhvaćene sve radnje i izrada neophodnih evidencija vezanih za robu u veleprodaji. Izradom pojedinih dokumenta u sledu logičkog protoka robe kroz firmu a to su prijem robe, kalkulacija cene (nabavne i prodajne), izdavanje robe i otprema kupcu izradom otpremnice direktno od strane magacionera - komercijaliste ili posredno preko naloga za otpremu od strane komercijale i njeno fakturisanje, dobijaju se po pricipu automatskog knjigovodstva i ostali dokumenti i evidencije koje su neophodni u poslovanju kao što su KEPU knjiga, Knjiga primljenih računa, Knjiga izdatih računa, knjiženje u glavnoj knjizi, zatim se dobijaju robne kartice i finansijske robne kartice i drugo. Pored napred navedih dokumenata, programom su obuhvaćeni i drugi dokumenti, kao što su povratnice dobavljaču, povratnice od kupca i slično. Roba se takođe može analitički rasporediti u više robnih magacina.
  3. Materijalno poslovanje kojim su obuhvaćene izrade svih neophodnih dokumenata i vođenje neophodnih evidencija za materijal koji se koristi u proizvodnji gotovih proizvoda. Programom je predviđeno vođenje evidencija jednog ili više magacina repromaterijala, kao i evidencije jednog ili više magacina gotovih proizvoda, a kroz dokumente kao što su: prijem materijala, kalkulacija nabavne cene, normativi utroška materijala u proizvodnji, evidencija radnih naloga, evidencija predaje gotovih prizvoda u magacin gotovih proizvoda, otprema gotovih proizvoda i fakturisanje kupcu, kao i drugi dokumenti koji nisu pomenuti, kao što su povratnica materijala dobavljaču, povratnica neutrošenog materijala iz proizvodnje u magacin repromaterijala, radionička trebovanja materijala koji se troše u procesu proizvodnje u malim količinama i drugo. Knjiženjem pojedinih dokumenata pojedinačno, isti se automatski knjiže i u ostale neophodne evidencije, kao što su Knjiga primljenih računa za onaj materijal koji je primljen i iskalkulisan, Knjiga izdatih računa za fakturisane gotove proizvode, automatsko knjiženje u glavnoj knjizi, zatim se dobijaju materijalne kartice i finansijske materijalne kartice u magacinu materijala, robne kartice u magacinu gotovih proizvoda i drugo.
  4. Knjigovodstvo osnovnih sredstava kojim su obuhvaćene sve evidencije vezane za osnovna sredstva, kao što je vođenje kartice osnovnog sredstva, popis osnovnih sredstava – dobijanje početnog stanja, dodavanje vrednosti ili otpis vrednosti OS, promena broja OS-a, popis OS, automatsko dodavanje i knjiženje amortizacije na godišnjem, kao i izračunavanje vrednosti amortizacije OS u toku godine do bilo kog zadatog datuma. Osnovna sredstava su podeljena po organizacionim celinama, tako da je omogućeno izlistavanje, pregled i popis osnovnih sredstava po organizacionim celinama ili u celosti.
  5. Obračun zarada kojim su obuhvaćene sve potrebne evidencije radnika, mesnih zajednica, opština, kreditora, banaka i drugih lica korisnika obustava, kao i dobijanje izveštaja po osnovu korisnika obustava, isplata na tekuće račune, štedne knjižice ili isplata na blagajni i drugo, sa preračunom neto zarade na bruto i obrnuto. Obračunom zarada je predviđen obračun dela zarade za mesec (akontacija) i konačan obračun za mesec. Uz program se dobijaju i svi neophodni obrasci koji se štampaju, a vezani su za obračun zarada. Pregledoma su obuhvaćeni listinzi obračuna zarada sa podacima u jednom ili iz više meseci sumarno, Kartice po radnicima i drugo.
  6. Blagajna je deo programa kojim je obuhvaćeno blagajničko poslovanje, a u kome se pravi Nalog blagajni da naplati, Nalog blagajni da isplati, a na osnovu čega se automatski dobija dnevnik blagajne. Stavke koje su u nalozima za uplatu ili isplatu su unapred definisane kraćim opisom i kontom (osim opisa – sadržaja i iznosa), pa se na osnovu toga mogu automatski knjižiti kroz finansijsko poslovanje.
  7. Praćenje i upravljanje proizvodnjom kojim je obuhvaćena evidencija materijala u magacinu repromaterijala, evidencija radnih naloga (otvaranje RN, praćenje izvršenja, predaja gotovih proizvoda u magacin gotovih proizvoda, trebovanja osnovnog i pomoćnog materija)
  8. Praćenje i upravljanje proizvodnjom obuhvata sve neophodne evidencije i izveštaje vezane za proces proizvodnje. Pre otvaranja radnog naloga i puštanja proizvoda u proizvodnju po radnom nalogu, potrebno definisati sve potrebne proizvodne operacije kako u smislu definisanja potrebnih mašina i radne snage (ako se želi u kasnijoj fazi planiranje resursa i obračun proizvodnje po osnovu utroška vremena u procesu proizvodnje), a obavezno u smislu normativa utrošaka osnovnog i pomoćnog materijala. Radni nalog se pušta u rad i ispisuju sve radne – operacijske liste, na kojima će se u toku proizvodnog procesa od strane izvršilaca u proizvodnji upisivati podaci vezani za tu operaciju, kako bi se unosom tih podataka nazad u bazu podataka informacionog sistema moglo pratiti izvršenje radnog naloga na nivou proizvodnih operacija, kao i da se dobiju pojedinačni učinci radnika u proizvodnom pogonu. Ovaj deo može biti zanemaren od strane krajnjeg korisnmika Radni nalog se na osnovu normativa utroška osnovnog i pomoćnog materijala zadužuje preko trebovanja materijalom iz magacina, a razdužuje se predajom gotovih proizvoda u magacin gotovih proizvoda. Pregledima je omogućeno praćenje izvršenja pojedinačnih radnih naloga, odnosno izvršenje plana proizvodnje. Proizvodnim ciklusima se može obuhvatiti i kooperativna proizvodnja, odnosno usluge drugih u procesu proizvodnje, s tim da se u tom slučaju definiše jedna ili više proizvodnih operacija koja se daje na uslugu i prati njihovo izvršenje u celosti (bez međufaza u koliko ih ima). Proizvodne usluge drugih lica mogu biti sa ili bez utrošaka materijala za iste. Radnim nalozima se obuhvataju i izrade proizvoda po osnovu kooperativne proizvodnje prema drugim naručiocima (proizvodni pogon je kooperant drugima), sa materijalom naručioca i predajom gotovih proizvoda naručiocu. Po ovom osnovu radni nalog je samo na nivou vršenja usluge, bez utrošaka materijala u proizvodnom procesu.

Pored dokumenata i evidencija koje je neophodno voditi, iz programa se dobijaju i drugi izveštaji koji služe kao pomoć u poslovnim odlukama i u upravljanju firmom, a koji su rezultat već proknjiženih dokumenata. Neki od tih izveštaja su na primer: „Pregled faktura prema kupcima ili od dobavljača, a koje stižu u valutu za plaćanje u nekom zadatom periodu“ (približno kao i nenaplaćena potraživanja), zatim pregled nabavki robe ili materijala po vrsti materijala, pregled nabavki robe/materijala po dobavljačima, pregled kupljenih proizvoda/robe od strane nekog kupca, pregled kupaca za neki proizvod ili robu i tako dalje.

Svi programi su urađeni na Microsoft-ovoj „DOT NET - 2005“ programskoj platformii mogu se instalirati na radnim stanicama koje rade na Windows operativnom sistemu. Baza podataka je urađena i razvijena na MySQL-u, koja se potpuno besplatno može koristiti, a koja se može instalirati kako na Windows, tako i na Linux operativnom sistemu. Ovo je jako bitno u sklopu ukupne investicije u informacioni sistem, obzirom da bi se za preko 10 radnih stanica povezanih u lokalnu mrežu, morao instalirati Data Base Server računar sa „Windows Server“ operativnim sistemom na kome bi se nalazila baza podataka, a cena tog operativnog sistema je preko 2500€, dok u slučaju instalacije Linux operativnog sistema, isti se može potpuno besplatno koristiti, a njegova pouzdanost u radu i zaštićenost od napada virusima je znatno veća nego kod Windows Servera. Broj radnih stanica u istovremenom radu koje pristupaju za Linux serveru može da se podesi i preko 100 radnih stanica, ali je u tom slučaju veći problem obezbediti adekvatan saobraćaj u lokalnoj mreži računara. Pouzdanost u radu MySQL baze podataka je takođe velika, a što možda najbolje ilustruje podatak da su na internetu preko 80% baza podataka upravo MySQL baze podataka.Ovakva programska platforma sa odgovarajućom arhitekturom informacionog sistema (arhitekturom opreme se obezbeđuje lokalna mreža, veza prema spoljnim računarskim mrežama i veza prema internetu), omogućava i najsavremenije vidove komunikacija, kao što je povezivanje udaljenih lokacija u lokalnu mrežu, odnosno na lokalni server baze podataka (udaljene poslovne jedinice), povezivanje preko interneta računara sa bilo koje udaljene lokacije i rad u programu, kao da se isti nalazi u lokalnoj mreži i na kraju razvoj „business – too - business“ aplikacija korišćenjem postojeće baze podataka, čime se obezbeđuju on-line podaci bez prepisivanja i replikacija. Naravno da se u sličaju potrebe može obezbediti i B2B prezentacija koja je na off-line sa radnom bazom podataka i uz pomoć koje se može odraditi puno poslova, mada to nije u izvornom smislu B2B portal.

Po zahtevu se može razviti i posebna internet aplikacija urađena u ASP/ASPX-u za tačno definisane korisnike, a uz pomoć koje se on-line režimu obraćanja bazi podataka na database serveru mogu dobiti tačno definisani izveštaji o poslovanju firme. Ovaj dodatak nije sastavni deo ponude i po potrebi biće ponuđen naknadno.Sigurnost programa se obezbeđuje sistemom dozvola sa korisničkim imenima i lozinkama, uz odgovarajuće dozvole za rad za svakog od korisnika programskog sistema pojedinačno. Tako da se nekom od korisnika programskog paketa može odrediti da svaki pojedniačni dokument bude potpuno nepristupačan, pristupačan samo da ga može videti ili potpuna kontrola nad dokumentom tako da ga može i menjati, dodavati novi dokument, knjižiti ga, stornirati, brisati i slično. Ovaj sistem dozvola određuje administrator programa bez potrebe za intervencijom programera. U bazi podataka se vodi histori-list svih pristupa programu i podacima (računar sa koga je pokušan pristup i korisničko ime za korisnika), kao i histori-lista dokumenata u koju se upisuju sve promene statusa dokumenta, počev od kreiranja, sa imenom korisnika i imenom radne stanice sa koje je izvršena predmetna aktivnost.

Isporuka programskog paketa bez većih specifičnih zahteva je u roku od 30 dana od dana kad se dostave odgovarajući podaci potrebni za rad programa (logotipovi, izgled faktura, profaktura, ponuda, otpremnica, IOS-a i drugih obrazaca koji se dostavljaju poslovnim partnerima). Ove obrasce krajnji korisnik u pomoć programa za grafički dizajn može naknadno delimično menjati i prilagoditi svojim potrebama. Deo koji se odnosi na praćenje i upravljanje proizvodnjom se može isporučiti u roku od oko 60 dana od dana ugovaranja i dobijanja odgovarajućih obrazaca i šema kretanja dokumentacije kroz bazu podataka.

Održavanje softvera i baze podataka se ugovara i teče od dana završetka instalacije. U održavanje između ostaloga ulazi i izrada novih evidencija i izveštaja koje nalažu eventualne izmene zakona i drugih propisa, a vezane su za poslovanje Vaše kompanije.

Garancije na ponuđeno softversko rešenje se daje u smislu da će program i baza podataka funkcionisati na način kako se to očekuje od istih bez programskih bagova u periodu korišćenja programa ograničeno isključivo periodom ugovorenog održavanja i redovnim izmirenjem obaveza po tom osnovu od strane korisnika. Isporučilac ne preuzima nikakvu odgovornost po pitanju tačnosti unetih podataka, bezbednosti podataka i njihovog čuvanja i arhiviranja, što je u nadležnosti krajnjeg korisnika, a softverskim rešenjem je omogućeno pravljenje rezervnih kopija i BackUp-a podataka.

U mogućnosti smo da udovoljimo i po pitanju specifičnih zahteva, karakterističnih samo za Vaše poslovanje, kako u smislu vođenja specifičnih evidencija, tako i dobijanja izveštaja koji su Vam potrebni radi što boljeg uvida u poslovanje Vaše kompanije i donošenje što boljih poslovnih odluka u pravom trenutku. Primer za to može biti praćenje i upravljanje proizvodnjom i proizvodnim resursima, upravljanje prevozom robe i putnika i slično.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su dostupni u svakom trenutku. Raspoloživost robe možete proveriti pozivom na broj: 032/346-745. Cene na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom.

Uporedi